Во мај 2017 година, во Република Македонија, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 549 074 МWh електрична енергија, 4.120 мил. нм3 природен гас, 442 930 тони јаглен и 85 513 тони нафтени продукти.
Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 66.7% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 92.7% од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на
електрична енергија.( Државен завод за статистика)