Во јули 2017 година се издадени 205 одобренија за градење, што е за 19.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 554 923 илјади денари, што е за 55.1% помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 124 (60.5%) се наменети за објекти од високоградба, 24 (11.7%) за објекти од нискоградба и 57 (27.8%) за објекти за реконструкција.
Од вкупно 205 објекти, на 134 (65.4%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 71 (34.6%) објект инвеститори се деловни субјекти.
Во извештајниот период е предвидена изградба на 210 станови, со вкупна корисна површина од 19 748 м2.(Државен завод за статистика)