Индексот на индустриското производство во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, изнесува 101.3.
Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, бележи опаѓање од 10.6%, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 2.1%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 6.5%.
Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на тутунски производи, Производство на основни фармацевтски производи и
фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на други неметални минерални производи, Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, Производство на електрична опрема, Производство на машини и уреди, неспоменати на друго место и Производство на моторни возила, приколки и полуприколки.
Според главните индустриски групи, производството во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, бележи пораст кај Енергија за 4.0% и Капитални производи за 15.4%, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 2.8%, Трајни производи за широка потрошувачка за 9.4% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3.1%.
Индексот на индустриското производство во периодот јануари – октомври 2017 година, во однос на периодот јануари – октомври 2016 година, изнесува 100.1.
(Државен завод за статистика)