ИНДУСТРИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ГЕНЕРИРА СУФИЦИТ ВО СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО, ТРГОВИЈАТА ГО РАСИПУВА БИЛАНСОТ

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, во 2014 година, повеќе од 87% од вкупната стоковна размена на Република Македонија е реализирана од претпријатијата вклучени во двата протока на стоки.
Суфицитот во размената на стоки главно е генериран од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Индустрија, а дефицитот од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Трговија.
Околу половина од вкупната вредност на извозот и на увозот е концентрирана во првите 100 претпријатија во земјава.