Потрошувачки кредит со најповолни услови на пазарот нуди Комерцијална банка АД Скопје, членка на Македонско-руската стопанска комора.

 Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? – фиксна каматна стапка во првите две години од 4,9% годишно и променлива од 5,9% годишно за остатокот од периодот на отплата.

Потрошувачкиот кредит е до 30.000 евра со ЕУР клаузула и се нуди со рок на  на отплата до 120 месеци доколку се аплицира до 30.09.2019 година.

Кредитот е наменет за вработени во редовен работен однос на неопределено време и вработени на определено време со непрекинат стаж од најмалку 12 месеци во конкретната фирма.

Барателите кои уредно ги измируваат своите кредитни обврски и имаат  кредитна способност, можат да извршат рефинансирање  на повеќе обврски преку овој атрактивен кредит на Комерцијална банка АД Скопје.   

Повеќе информации за кредитот може да добиете на следниот линк: https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2339&lang=1&uc=1