Според оценката менаџерите на компаниите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јануари 2019 година е намален за 0.3 процентни поени во однос на декември 2018 година и изнесува 20.1, а во однос на јануари 2018 година е зголемен за 1.3 процентни поени.
Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јануари 2019, во однос на декември 2018 година, е поневолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени во однос на декември 2018 година.
Оценката за економската состојба на деловните субјекти во јануари 2019 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а e поповолна во однос на јануари 2018 година. Се очекува бројот на вработените да се зголеми.
Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јануари 2019 година изнесува 68.2 % од нормалното искористување.
Најголемо влијание врз огрничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 28.7 %, недоволната домашна побарувачка со 15.5 %, недоволната странска побарувачка со 15.3 % и неизвесното економско опкружување со 8.9 %.(Државен завод за статистика)