Комитетот за финансиската стабилност, одржа седница  на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции /22.7.2016 година/. Во рамки на надлежностите на Комитетот определени со Меморандумот за соработка за одржување на финансиска стабилност и управување со финансиска криза во Република Македонија,  беа разгледани најновите движења во банкарскиот систем на Република Македонија, при што се заклучи дека, и во услови на турбулентно домашно опкружување, банките ја одржаа својата стабилност и сигурност.

Од средината на април до средината на мај 2016 година, под влијание на неекономски фактори, беше забележан одлив на денарските депозити на домаќинствата, проследен со зголемена склоност за поседување девизи и следствено со зголемена побарувачка за девизи на менувачкиот и на девизниот пазар.

Во вакви услови, банките добро управуваа со ликвидноста и непречено беа извршени сите барања за исплата на депозитите, пред сѐ благодарение на традиционално високиот обем на ликвидна актива која ја држат, но и на засилениот мониторинг од страна на Народната банка. Ова, заедно со навремените мерки на монетарната политика, придонесе брзо да се стабилизираат перцепциите во јавноста за ризиците во банкарскиот систем.

Овие настани влијаеја врз забавување на растот на банкарските активности, а беше запрена и нивната, претходно забрзана, денаризација. Во периодот јуни 2015 – јуни 2016 депозитите се зголемија за 5 милијарди денари, наспроти претходниот едногодишен период (јуни 2015 – јуни 2014), кога растот изнесуваше 23 милијарди денари.

И кредитирањето забави. Банките продолжија со поголема внимателност да ги кредитираат субјектите од корпоративниот сектор, така што кредитниот раст главно произлезе од домаќинствата. Покрај внимателноста на банките, на намалувањето на кредитниот раст влијаеа и мерките на Народната банка. Така, мерката на Народната банка преземена заради превенирање на ризиците од можна голема долгорочна задолженост на населението наменета за потрошувачка, според очекувањата, резултираше со благо забавување на растот на потрошувачките кредити со рочност над 8 години. Мерката на Народната банка за задолжително „чистење“ на кредитните портфолија од старите и целосно расходувани нефункционални кредити, статистички ги подобри показателите за квалитетот на кредитната изложеност на банките, но, од друга страна го анулираше кредитниот раст (кој, со изземање на ефектите од оваа мерка, заклучно со јуни 2016 година ќе беше двојно повисок). Сепак, со оваа мерка, учеството на нефункционалните во вкупните кредити се сведе на 7,5% и е за околу една третина помало во споредба со јуни 2015 година, кога изнесуваше 11,5%.

Ликвидната актива на банките останува на задоволително ниво. Заедно со задоволителната ликвидност, и високата солвентност на банкарскиот систем е столбот на неговата стабилност и отпорност. Стапката на адекватност на капиталот изнесува 15,8% и е речиси двојно повисока од пропишаниот минимум од 8%.

                          /Народна банка на Република Македонија и Министерство за финасии/