Во јули 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, се пониски за 1.0 % на месечно ниво, а за 0.5% на годишно ниво.
Во јули 2018, во споредба со јуни 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групите Енергија за 0.7 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 0.2 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.7 %. a
Во јули 2018, во споредба со јули 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групите Енергија 7.5 % и Капитални производи 0.4 %. (Државен завод за статистика)