Бруто- плата
Индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во април 2018 година, во однос на април 2017 година, изнесува 105.5.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Рударство и вадење на камен (32.1 %), Преработувачка индустрија (13.1 %) и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (11.3 %).
Зголемување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Рударство и вадење на камен (13.3 %), Административни и помошни услужни дејности (4.1.%) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3.5 %).
Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во април 2018 изнесува 35 117 денари.
Нето-плата

Индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во април 2018 година, во однос на април 2017 година, изнесува 105.6.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Рударство и вадење на камен (32.2 %), Преработувачка индустрија (13.0 %) и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (11.4 %).
Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Рударство и вадење на камен (14.0 %), Административни и помошни услужни дејности (4.0 %) и Трговијана големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3.7 %).
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во април 2018, изнесува 23 942 денари.( Државен завод за статистика)