Според оценката на менаџерите на компаниите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јуни 2019 година е зголемен за 0.3 процентни поени во однос на мај 2019 година и изнесува 21.3, а во однос на јуни 2018 година е зголемен за 1.5 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јуни 2019, во однос на мај 2019 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени во однос на мај 2019 година.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во јуни 2019 година е поповолна во однос на претходниот месец, а поповолна е и во однос на јуни 2018 година.

Се очекува бројот на вработените да се зголеми. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јуни 2019 година изнесува 69.9 % од нормалното искористување. Најголемо влијание врз огрничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 26.2 %, недоволната странска побарувачка со 15.6 %, недоволната домашна побарувачка со 14.4 % и неизвесното економско опкружување со 11.9 %.(ДЗС)