Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, изнесува 97.8.
Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, бележи опаѓање од 3.4%, во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 2.6%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 2.1%.
Намалувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на намаленото производство во следните оддели: Производство на облека, Производство на метали, Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема и Производство на машини и уреди, неспоменати на друго место.
Според главните индустриски групи, производството во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, бележи пораст кај Енергија за 0.6% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.4% додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 5.6%, Капитални производи за 2.5% и Трајни производи за широка потрошувачка за 14.2%.
Индексот на индустриското производство во периодот јануари – јули 2017 година, во однос на периодот јануари – јули 2016 година, изнесува 100.7.