Руската Федерална служба за ветеринарна и фитосанитарна контрола од 30 јули 2016 година воведе привремено ограничување на увозот на говеда, месо и на други месни производи од Македонија во Русија.
Одлуката е донесена поради регистрирањето на епидемија на јазлеста кожа кај стоката во Македонија.
Забраната се однесува и на увоз на производи од говедско месо, како и од други животни што се подложни на болеста јазлеста кожа, а особено на производи што не се обработени на соодветен начин. Со одлуката за забрана на увоз се опфатени производите од необработена говедска кожа, како и продукти со говедски генетски материјали.
Истовремено, Федералната служба за ветеринарна и фитосанитарна контрола на Русија привремено го ограничи и транспортот на говеда и на друга стока подложна на јазлеста кожа преку територијата на Русија.
Руската Федерација воведе исти такви забрани и за крупна стока и за месни производи од Црна Гора.