Управниот одбор на Македонска Руска Стопанска Комора на ден 15.12.2011 одржа состанок, на кој беа разгледани тековните состојби во Комората, но и донесени предлог одлуки кои ќе бидат доставени до Собранието на Комората. Одлуките се однесуваат на работењето на Комората односно се во директна врска со планот и програмата за работа Македонска Руска Стопанска Комора за 2012.