На ден 19.04.2011 год. Во просториите на комората беше одржан состанок со претставникот на родители на деца кои студираат во Русија г-ѓа Петреска Жозефина. Целта на состанокот е престојното одржувaње на национален ден на универзитетот Ломоносов кој ќе се одржи на 6 Мај, на кој студентите од Македонија ќе ја претставуваат својата земја. Комората ќе ја подржи оваа акција со рекламен материјал, каталози и проспекти од компаниите.