На ден 17.04.2013 година Управниот одбор на комората одржа редовна седница на која беа разгледани досегашното работење и воедно исполнување на Програмата за работа за 2013 година. На седницата беше одлучено Комората да превземе активности околу започнување на соработка со Кластерот за текстил. Целта на оваа соработка е вклучување на Комората во напорите за пронаоѓање соодветни партнери во Руската Федерација за текстилните компании.