Се одржа состанок на Управен Одбор на Македонска Руска Стопанска Комора на кој беа разгледани тековната работа и актуелната финансиска состојба на комората. Управниот одбор оцени дека неопходно е членството да ги извршува своите обврски на име уплат ана членарина со цел да не биде доведена во прашање работата на комората, која покрај активности секако има и свои обврски.