На ден 02.03.2011 год. Се одржа средба со г-дин Максим Прохоров од компанијата САСА Македонска Каменица. Целта на средбата беше зачленување на компанијата САСА во Македонска Руска СтопанскаКомора и понатамошно нејзино активно учество во работата на Комората.