АКТИВНОСТИ

ЦВРСТИТЕ ЧЕСТИЧКИ ОД „МАКСТИЛ“ СЕ ДАЛЕКУ ПОД ГРНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ

Емисионите вредности на цврсти честички од „Макстил“, членка на Македонско-руската стопанска комора,  се далеку под граничните емисиони вредности пропишани од Министерството за животна средина и просторно планирање. Ова го потврдуваат мерењата на двете контролни точки и во двата погони, каде покажаните вредности се значително пониски од пропишаните. Мерењата се правени во првите шест месеци од годината, од јануари до јуни, во период кога компанијата постојано работеше и имаше производство.

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови