Во Москва се одржа состанок помеѓу Мин.за финансии г-дин Зоран Ставревски и неговиот колега од руска страна Г-дин Кудрин. На истиот беа договрени условите за затварање на клириншкиот долг од страна на Руската Федерација кон Репубика Македонија.