На 24 и 25 Октомври 2013 година во Скопје се одржа седмата седница на Меѓувладината комисија за трговско економска и научно техничка соработка.
На седницата беа донесени неколку интересни заклучоци во правец на подобрување на меѓусебната соработка. Македонска Руска стопанска комора беше претставена и учествуваше во работата на комисијата преку директорот Дејан Бешлиев во рамки на работната група за трговско економска и регионална соработка.